ਪੰਜਾਬ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ

ਪੰਜਾਬ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਮ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖ਼ਤ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ , ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਨੇ ਮੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ …

Read More